VISOS KNYGOS

Povilas Laurinavičius

Povilas Laurinavičius Gimė 1909 m. liepos 7 d. Savičiūnų kaime, Degučių valsčiuje, Zarasų apskrityje. Mokėsi Antalieptės pradžios mokykloje, Zarasų, Rokiškio gimnazijose, Kauno kunigų seminarijoje. 1937 m. baigė Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą. 1938 m. gavo teisininko diplomą. Dirbo geležinkelių valdyboje tiekimo skyriaus inžinieriumi, vėliau – Kauno apygardos teismo tardytoju. 1944m. su žmona menininke Marija Juknaite - Laurinkevičiene pasitraukė į Vakarus. Pasitraukęs iš Lietuvos, apsigyveno Australijoje, 1946 - 1948 m. Ravensburge (Vokietija). Persikėlęs į JAV apsigyveno Čikagoje, vertėsi medžio drožyba, lietuviškų kryžių kūrimu. 1957 m. pastatė kryžių saleziečių vienuolyne Cedar Lake. (Ilinojaus valstija, kartu su žmona). Gyvendamas Čikagoje ir kankinamas nostalgijos, rašė apysakas ir vaizdelius, parašė ir išleido stambų romaną “Be druskos” (1968) . Visų jo knygų herojai – gimtų apylinkių žmonės, sutikti gyvenimo kelyje, arba girdėti iš pasakojimų. Atsiminimai apie jo gimtąjį kaimą Savičiūnus liko rankraščiuose. Priklausė JAV Lietuvių bendruomenei, Susivienijimui lietuvių Amerikoje. Mirė 1988 m. liepos 30 d. Čikagoje.

Knygos
Svetainės skyriai:
Audio Biblioteka: